Tietosuoja ja henkilötietosuojalaki

YHTEENVETO HUOMIOIMISESTA ACCADO OY AB:SSÄ

Tietosuoja-asetus (GDPR) joka tuli voimaan 25.5.2018 pitää sisällään uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita. Olennaista uudessa tietosuoja-asetuksessa on riskiperusteinen lähetymistapa sekä rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjältä vaaditaan erityistä huolellisuutta käsiteltäessä arkaluontoisia tietoja. Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se toimii asetuksen mukaisesti.

Asiakassopimusten liitteet:

  • Taloushallintoliiton yleiset sopimusehdot (TAL2018)
  • Sopimus henkilötietojen käsittelystä GDPR 2018
  • Seloste henkilötietojen käsittelytoimista
  • Henkilötietojen tietoturva

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Accado Oy Ab
2308220-5
Kappelitie 6B
02200 ESpoo
GSM:  +358 50 3001903
2. YHTEYSHENKILÖ

Mikael Donner
GSM:  +358 50 3001903

3. REKISTERIN NIMI

Asiakas- ja henkilörekisteri jokaisella asiakasyrityksellä omansa.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakas sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä ja tiedottamisessa.

5. KÄYTETTÄVÄT OHJELMISTOT – EU TIETOSUOJA-ASETUSTEN HUOMIOIMINEN

Accado Oy:n asiakasyritysten taloudenhallinnan toiminnot tehdään sopimuksen mukaisesti kolmannen osapuolen ylläpitämää, pilvipalveluna toimivaa moniyritystietokantaa käyttävää sovellusta hyödyntäen. Kukin palveluntarjoaja on velvoitettu ylläpitämään ajantasaista tietosuojaselostetta asiakkaidensa saatavilla.

PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTÄVÄT OHJELMISTOT

Lemonsoft – Sopimusehdottietosuojaseloste
Netvisor – Tietosuojaseloste
Fennoa –Tietosuojaseloste
Fuusor –Tietosuojaseloste
Etasku –  Tietosuojaseloste
Finadeck – Tietosuojaseloste pyydettäessä Finadeckiltä

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista viranomaisia varten.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto

Aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään tai palautetaan asiakkaalle, kun sitä ei enää tarvita. Esimerkiksi kun se on saatettu sähköiseen muotoon.

Sähköinen aineisto

Rekisteri on asianmukaisesti asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen.
Rekisteritiedot on suojattu yrityksen ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla.
Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle. Rekisteröidyillä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.